Zprávy z akcí

Masopust 2023

Dne 18. února se v 9 hod ráno sešlo přibližně 40 masek  před obecním úřadem, kde si rychtář od pana starosty vyžádal masopustní právo a celý průvod se tak mohl vesele vydat za doprovodu dechové hudby Bivojanka do ulic. Mnozí občané už masky vyhlíželi před svým domem s nachystaným občerstvením, proto projít celou vesnici je pro masky často velmi náročné. Od šesti hodin začala masopustní zábava v místní orlovně, kde krom skvělé kapely Deluxe Band vystoupily i dvě místní kapely složené ze žáků SZUŠ Blansko, a to Kotnotes a Ad libitum. Všichni, v čele s jejich učitelem Martinem Kovářem, sklidili zasloužený velký potlesk. Po osmé hodině proběhlo slavnostní pochovávání basy v čele s farářem a farnicí, která přednesla vtipné verše týkající se mnohých událostí v uplynulém roce v naší obci. Velké poděkování tak patří všem maskám, rychtářovi a rychtářce za ukočírování průvodu, všem, kdo masky podpořili a občerstvili, všem příchozím na masopustní zábavu, všem muzikantům, našim hasičům za nachystání sálu a občerstvovací službu, dětem a učitelkám za přípravu výzdoby, Petrovi Gotwaldovi za službu faráře, Nice Fránkové za složení a přednesení veršů a v neposlední řadě obci a kulturní komisi v čele s Janou Hlaváčkovou za podporu této tradice a Danovi Grymovi za poskytnutí fotografií, které můžete vidět na odkazu níže: 
https://photos.google.com/share/AF1QipMTyV2d4vEcoAjZpPdjoRd1GGu6ooepspFGiR_Hf0bjZ9diQfRmiyxFnIDxd-Bcgw?key=UkR5T2RNQWVKOVY3M1k1S1RkV2RsNEY4UG55UTdn
Marie Chrástecká

Rozsvěcení adventního věnce

Rozžínání adventního věnce
V sobotu 26. 11. v 16 hod začal na Parketě  kulturní program zaměřený na folklorní tradice a zvyky doby adventní v podání místní chasičky, kterou uvedla milou básní předsedkyně kulturní komise Jana Hlaváčková. Slavnostně ozdobený Parket byl zaplněn našimi spoluobčany všech věkových kategorií a společně jsme tak zahájili adventní dobu.
První tanec zatancovaly děti na píseň o Kateřince, a tím nám připomněly Kateřinské tancovačky. Po tanci děti s třešňovými větvičkami a s Barčou zazpívaly píseň o zvyku na svatou Barboru. Po písni nás navštívil Mikuláš, kterému několik odvážlivců zarecitovalo básničku a který nám zanechal dvě krabice plné krásně nazdobených perníčků. Druhou mužskou postavou byl Ambrož, který vyhlížel „mlsné děcka“ a který sice rozhazoval sladkosti, ale za to pak děti schytaly odplatu od jeho metly. Pak děti přivolaly dvě bílé lucky, které nám připomněly, že do svátku svaté Lucie mělo být dodráno peří. Po povídání o rorátech na pódium přišlo mnoho dětí, aby lépe vyslechly pověst o místním vodníkovi ze zaniklého rybníku Kuchyňka. A během prvních dvou písní kotvrdovické scholy pomohly děti „tetě-vypravěčce“ dodrat peří. Na jejich třetí píseň podium patřilo scénickému tanci Marie, Josefa a andělů.
A to už se krásně setmělo, tak za zvuku písně Pozdraveno budiž světlo byla rozsvícena první svíce obecního adventního věnce, který byl po programu přemístěn na své místo u kaple. Kéž nám jeho světlo připomíná radost, že se můžeme v pokoji, míru a ve svobodě připravovat na Vánoce.
Na samotný závěr programu se na pódiu sešly všechny děti, aby si společně i se scholou zazpívaly píseň Adventní čas, kterou se učily v hudební výchově.
Poté si děti vytleskaly a doslova vydupaly rozsvícení vánočního stromu. Tak nám všem přeji, ať ty všechny krásné ozdoby obecní i našich domů nám připomínají, že máme zkrášlovat i naše vzájemné vztahy.
Program na podiu zakončil krátkým přáním a poděkováním pan starosta.
Po programu se už utvořily hloučky a za zvuku reprodukované hudby si v nich mnozí ještě hodinu povídali. Počasí letos přálo a nebylo zima ani vystupujícím v krojích.
O občerstvení se postarali naši hasiči, kteří nabízeli svařák, mošt či čaj a klobásu k opékání u ohýnku. Milým zpestřením akce byl stánek místní základní školy, ve kterém bylo možno zakoupit vánoční výrobky za dobrovolný příspěvek.
Velké díky patří všem příchozím, všem vystupujícím, učitelkám z místní školy, hasičům za službu u občerstvení, Martinovi Kovářovi za službu zvukaře, Danovi Grymovi za službu fotografa, obecním pracovníkům a vedení obce za nachystání Parketu, Tomášovi Pernicovi za pomoc při zajištění přívodu elektřiny a v neposlední řadě Renátě Korčákové a Radce Staňkové za nazdobení obecního adventního věnce.
 


 
Za chasu Marie Chrástecká
Stáhnout

https://photos.app.goo.gl/WLbRWgQQEUrJzpgDA

Hody 2022

Hody 2022 – 14. krojované kotvrdovické hody

Hody jsme si po dvou letech zase užili všichni společně na place před orlovnou. V rámci chasy tancovalo deset párů, z toho pět nových mladých tanečníků, mezi šesti hraběnkami si zatancovaly dvě nové tanečnice a mezi chasičku, která předvedla pásmo her a říkadel, přibyly tři nové děti.

Chasa ozdobila vesnici břízkami, jáhen Zbyněk ve čtvrtek požehnal všem hodovým oslavám. Ty začaly v pátek hodovou zábavou se skupinou ARCUS, kterou zajišťoval SDH Kotvrdovice.

Navzdory nepřívětivé předpovědi počasí přálo po celé hodové oslavy. Hlavní sobotní program s cimbálovou muzikou začal v šest hodin. Poslední roky se v tuto dobu začínává jednak proto, že chasa má před tím ještě hodně povinností – příprava placu, vyvádění stárek, nácvik s cimbálkou, a jednak jsme si vědomi toho, že jsme na vesnici, kde mnoho místních, ale i přátel z okolních chas, má v sobotu plno práce a v neposlední řadě se v podvečer v krojích už lépe tančí.

Chasa si opět připravila několik nových tanců – hodové pásmo z Malé Hané, Kalamajku z východních Čech, slovenský čardáš a pak kluci kloboukový tanec a holky karičky. Za poslední dva tance, jejich přípravu a nácvik, patří dík Tomovi Alexovi a Barči Odehnalové. Mám velkou radost z nadšení pro folklor a ochoty pomáhat z řad mladých lidí. Na dřevěném parketu to opravdu žilo až do poslední písničky, kterou nám zahrála cimbálová muzika Jožky Imricha krátce po půlnoci.

Nedělní oslavy byly zahájeny slavnostním průvodem od křížku u pošty, kde všechny uvítal jáhen Zbyněk a za doprovodu Bivojanky průvod došel opět před orlovnu, kde pozvání celebrovat mši svatou přijal otec Pavel Havlát.  Radost, kterou v sobě nosí, rozdal mnoha místním i poutníkům. Místní schole patří velké poděkování za hudební doprovod hodové mše svaté. Odpoledne k tanci a poslechu hrála až do sedmi hodin veselá dechová kapela Kutálka z Jedovnic.

K tomu všemu od čtvrtka do neděle rodina Šamanova obsluhovala vždy s úsměvem své kolotoče a na závěr pak chase dopřála na všem jízdu gratis, což zdaleka není jinde samozřejmostí. Takže i jim patří velké díky.

Ač bylo řečeno mnohým poděkování na místě, ráda je napíšu i sem: děkuji všem z chasy, hraběnkám i dětem za jejich aktivitu a veselost, všem vám příchozím, kteří jste podpořili hodové oslavy svou přítomností a mnoho z vás i dobrovolným příspěvkem. Za sobotu a neděli se vybralo v rámci dobrovolného vstupného téměř 13,5 tisíce korun, za což moc děkujeme!!! Část používáme vždy na údržbu krojů a zbytek bych ráda využila na ušití dalšího „babského“ kroje, aby se mohly přidat i další zájemkyně. Velké poděkování všem kapelám, skvělému zvukaři Martinu Tronečkovi, všem, co chystali plac a zajišťovali zázemí, hasičům za občerstvovací službu, paní učitelce Jílkové a dětem ze SZUŠ za jejich tanečky, Monice Sehnalové za obětavé načesání stárek, Barči Odehnalové za naškrobení všech spodnic a rukávců, Haně Jodasové za nakreslení obrázků na plakát, Rosťovi Hajnému za natáčení a pohotový sestřih z hodů (možno vidět na odkazu níže), Danovi Grymovi za fotografování a v neposlední řadě děkuji celému vedení obce, našemu panu starostovi a místostarostovi za opravdu velkou podporu hodových oslav.

Krátké video od R. Hajného:

Fotky od D. Gryma:

https://photos.google.com/share/AF1QipMnXBGrKqmL33ojLg5Uq1iUnUHLVB6i9lOT2l_SlqnzjVdX-z0VWzGfOUYywnfpFg?key=cWJUWl9fWldBdjNNM2ZldlZvY3pQcWhHZm13VkRB

 za chasu Marie Chrástecká

Hody 2020

Letošním hodům slaveným 19.-21. 6. nepřála celosvětová situace ohledně Covidu a navíc kvůli deštivému počasí nemohl proběhnout ani plánovaný sobotní krojovaný průvod obcí. Chasa se tedy sešla jen bez krojů v Orlovně, kde si společně zazpívala téměř celý hodový zpěvník a samozřejmě vyrazila hromadně na kolotoče.

Číst více

Oslavy 30 let od Sametové revoluce

V neděli 17. listopadu přijalo pozvání přibližně 200 spoluobčanů od 7. skautského oddílu na oslavy 30. výročí Sametové revoluce. Slavilo se v parku, kde bylo připraveno velké plátno na promítání dobových fotografií. Mezi stromy plápolal nápis Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, pod kterým skauti zpívali připravené písně.

Číst více

Návštěva z Aschheimu

Během hodových oslav letos navštívila Kotvrdovice delegace z naší partnerské obce Aschheimu. Společně se zaměstnanci tamější radnice k nám přijel vůbec poprvé také nový starosta Thomas Glashauser, aby s námi oslavil 20. výročí česko-německé spolupráce mezi obcemi Aschheim/Dornach a Jedovnice/Kotvrdovice.

Číst více